تنوع سیتوژنتیکی تولید کننده های گامت های پلی پلوئید در ارقام کلزا

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای سیتوژنتیک گیاهی، استاد دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای ژنتیک مولکولی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس

10.29252/envs.2004.101230

عنوان مقاله [English]

Cytogenetic Variation Leading to Formation of Polyploid Gametes in Some Oil Seed Rape Cultivars

نویسندگان [English]

  • Masoud Sheidai 1
  • Zahra Noormohammadi 2
1 Ph.D., Professor, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University
2 Student, Faculty of Science, Tarbiat Modarres University