نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی، استادیار بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

3 دکترای اقتصاد کشاورزی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

4 انشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران

10.29252/envs.2004.101228

عنوان مقاله [English]

Strategies for Reducing Consumption of Herbicides

نویسندگان [English]

  • Reza Deihimfard 1
  • Eskandar Zand 2
  • Houman Liaghati 3
  • Saeid Soufizadeh 4

1 M.Sc., Student of Abooreihan Campus, University of Tehran

2 Ph.D., Assistant Professor, Weed Research Department, Plant Pests and Diseases Institute

3 Ph.D., Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University

4 M.Sc., Student of Abooreihan Campous, University of Tehran