نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گیاه شناسی، دانشیار موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

2 دکترای گیاهشناسی، استاد موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

عنوان مقاله [English]

Plants of Heydar-Baba

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahmoud Mousavi 1
  • Mousa Iranshahr 2

1 M.Sc. Associate Professor, Department of Botany, Plant Pests and Diseases Research Institute

2 Ph.D., Emeritus Professor, Department of Botany Plant Pests and Diseases Research Institute