بررسی فنتیکی تنوع گل در جمعیت های Tulipa montana Lindl. در ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، کارشناس محیط زیست، مهندس مشاور صنعتی نوها

2 دکترای سیتوژنتیک گیاهی، استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و علوم گیاهی، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Phenetic Study of Flower Diversity in Tulipa montana Linl. (Liliaceae) Populations in Iran

نویسندگان [English]

  • Shadi Khanafshar 1
  • Masoud Sheidai 2
  • Bahram Zehzad 3
1 M.Sc., Biosystematic Botanist, Know How Industrial Consulting
2 Ph.D., Professor, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University
3 D.E.S., Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University,