مطالعه گلسنگ های منطقه زیرآب سوادکوه

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای قارچ شناسی، دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

New Record oh Lichens from Zirab District, Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Riahi 1
  • Tahereh Valadbeigi 2
1 Ph.D., Associate Professor, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti Universty
2 M.Sc., Plant systematic Student, Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University