نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

کارشناس ارشد علوم جانوری، پژوهشگر پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

Preliminary Studies of the Lizard Fauna and their Habitats in Meshkin-Shahr District

نویسنده [English]

  • Faraham Ahmadzadeh

M.Sc., Researcher, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University