بررسی مورفولوژیک و مورفومتریک سه جمعیت جزیره ای و یک جمعیت غیر جزیره ای خارپشت برانت (Hemiechinus hypomelas)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناسی محیط زیست، کارشناس محیط زیست، منطقه آزاد قشم

2 کارشناس ارشد سیستماتیک جانوری، مربی دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناس ارشد سیستماتیک جانوری، پژوهشگر پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Morphologic and Morphometeric Study of the Barand't Hedgehog Hemiechinus hypomelas: Three Island and One Mainland Population

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dakhte 1
  • Soheila Shafiei 2
  • Gholam Hossein Mohammad Yosefi 3
1 B.Sc., Qeshm Free Area, Division of Environment
2 M.Sc., Instructor, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
3 M.Sc. , Researcher, Shahid Beheshti University