بررسی پلی مورفیسم ناحیه کنترل mtDNA تاسماهی ایرانی Acipenser persicus در رودخانه سفید رود و جنوب شرقی دریای خزر

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی

2 دکترای ژنتیک ماهی، دانشیار انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت

3 دکترای آبزیان و حیات وحش، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

4 دکترای سیتوژنتیک گیاهی، استاد دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Analysis of mtDNA D-Loop Region Polymorphism Acipenser persicus in Sefidrood River and Southeast Region of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Fariba Ataei 1
  • Mohammad Pourkazemi 2
  • Bahram Hasanzadeh Kiabi 3
  • Masoud Sheidai 4
1 Biosystematic Zoologist, National Research Center for Genetic Eng. and Biotech.
2 Associate Professor, International Strogen Research Institute of Rasht
3 Assistant Professor, Faculty of Science, Shahid Beheshti University
4 Professor, Faculty of Science, Shahid Beheshti University