نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

کارشناسی ارشد محیط زیست، مربی آزمایشگاه پرنده شناسی، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

عنوان مقاله [English]

Identification and Survey of Avifauna in a Green Space of Evin Urban Area, Tehran and its Comparison with Avifauna in the 1970s

نویسنده [English]

  • Abolghasem Khaleghizadeh

Instructor, Ornithology Laboratory, Plant Pest Diseases Research Institute, M.Sc.