پایداری کشت بوم های مبتنی بر برنج در استان مازندران: ویژگی های زراعی- فنی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Sustainability of Rice-Based Agroecosystems in Mazandaran, Iran: Agro-technical Characteristics

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Mahdavi Damghani
  • Korous Khotshbakh
  • Hadi Veisi
Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran