مقایسه نظریه های پایداری ضعیف و قوی محیط زیستی در بستر مفهومی توسعه پایدار

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد اجتماعی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Comparing Weak and Strong Sustainability on the Basic of the Concept of Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Gholamali Sharzei 1
  • Mohsen Mohaghegh 2
1 Associate Professor, Department of Social Economics, Faculty of Economics, University of Tehran
2 MSc. Student of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran