بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل (ِDip: Syrphidae) در شهرستان دامغان (معرفی 23 رکورد از استان سمنان)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دکترای حشره شناسی، استادیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دکترای زیست شناسی تکوینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

4 دانش آموخته بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی

10.29252/envs.2006.100735

عنوان مقاله [English]

Determination of biodiversity and Fauna of Hoverflies (Dip: Syrphidae ) in Damghan (Semnan province)- Introducing 23 new records from Semnan province

نویسندگان [English]

  • Raheleh Mehrabi 1
  • Shahrokh Pashaei Rad 2
  • Abdol-Hossein Shiravi 3
  • Farhad Amiri Moghaddam 4
1 M.Sc. Student in Zoo Biosystematic, Damghan Islamic Azad University
2 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
3 Ph.D., Assistant Professor, Damghan Islamic Azad University
4 Biosystematics Zoologist, Shahid Beheshti University