کلیدواژه‌ها = فضای سبز شهری
تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری : مطالعه موردی منطقه دو تهران

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

سید ابراهیم هاشمی؛ محسن کافی؛ سید محمود هاشمی؛ مهدی خان سفید