نویسنده = رومینا سیاح نیا
اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گوزن قرمز خزری (Cervus elaphus maral) در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 229-242

10.48308/envs.2023.1260

فرید سلمان پور؛ فراهم احمد زاده؛ رومینا سیاح نیا؛ بهرام کیابی


ارزیابی ساختار اکولوژیکی فضای سبز شهری با رویکرد سیمای سرزمین مطالعه موردی: منطقه 22 تهران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 187-202

10.29252/envs.18.1.187

پرستو حسن پور؛ رومینا سیاح نیا؛ حسن اسماعیل زاده