پایداری بهره‌وری عوامل تولید در کشورهای منطقه منا با تاکید بر ردپای اکولوژیکی

فاطمه فتحی؛ عفت قربانیان

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 177-192

https://doi.org/10.52547/envs.2021.36910

چکیده
  سابقه و هدف: توسعه پا یدار، توسعه منابع، محیط زیست و اقتصاد را در بر می گیرد ولی در قرن حاضر تخریب گسترده محیط زیست و کاهش سریع منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود سلامت انسان تأ ثیر گذاشته است. جهت بررسی اثر این منابع بر توسعه پایدار در مطالعات مختلف، تو لید ناخالص داخلی را به عنوان خروجی بهره وری کل عامل های تولید سنتی ...  بیشتر

برآورد ردپای اکولوژیکی تولیدهای بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی گروه D-8

محمدحسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ زینب شکوهی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 17-32

چکیده
   سابقه و هدف: گرمایش زمین بطور فزاینده­ای تعادل اکولوژیکی را تحت تاثیر قرار داده است. امروزه، فعالیت­ های انسانی و بویژه تولیدهای کشاورزی بدلیل انتشار گازهای گلخانه ­ای در اتمسفر زمین، عامل اصلی این پدیده محسوب می ­شوند. بر این اساس، در این مطالعه رابطه تولیدهای کشاورزی با محیط زیست برای کشورهای در حال توسعه اسلامی (گروه ...  بیشتر