کلیدواژه‌ها = دما
اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گوزن قرمز خزری (Cervus elaphus maral) در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 229-242

10.48308/envs.2023.1260

فرید سلمان پور؛ فراهم احمد زاده؛ رومینا سیاح نیا؛ بهرام کیابی


مطالعه آزمایشگاهی نشت آب از ترک‌های طولی لوله‌های پلی‌اتیلن

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 229-248

سید علی صدرالساداتی؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده


زندگی متانوژنیک(باکتریهای مولد گاز متان) در محیط زیست دشوار مخازن نفتی

دوره 3، شماره 10، دی 1384

میتراالسادات طباطبائی؛ مهناز مظاهری اسدی