کلیدواژه‌ها = گندم
بررسی اگرواکولوژیک روند تاریخی تغییرات تولید و سطح زیر کشت گندم و تغییرات جمعیتی در ایران در دوره 1399-1340

دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 205-228

10.48308/envs.2022.1207

شهلا لجم اورک رمه چری؛ دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هومان لیاقتی


بررسی آلودگی آب، خاک و گندم منطقه بیجار به آرسنیک

دوره 12، شماره 4، دی 1393

ناصر کریمی؛ محمد پرمهر؛ حمیدرضا قاسم پور


ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان

دوره 9، شماره 2، دی 1390

محمد حسین رجبی؛ افشین سلطانی؛ بیتا وحیدنیا؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی


مقاومت علف های هرز باریک برگ مشکل ساز در مزارع گندم کشور به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

اسکندر زند؛ فاطمه بناکاشانی؛ سعید صوفی زاده؛ میثم ابراهیمی؛ محمد مین باشی؛ فاطمه دستاران؛ مریم پوربیگ؛ محمد جمالی؛ آذر ماکنالی؛ معصومه یونس آبادی؛ رضا دیهیم؛ سمیه فروزش


بررسی توانایی دگر آسیبی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر رشدپیچک صحرایی(Convolvulus arvensis L.) و چاودار (Secale cereale L.)

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

محمد رضا لبافی حسین آبادی؛ اسداله حجازی؛ فریبا میقانی؛ حمیده خلج؛ محمدعلی باغستانی


بررسی اثر فعالیت های کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتری های خاکزی مزارع گندم استان خراسان

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ امیر لکزیان


کاربرد تحلیل تشخیص خطی در تفکیک گندم از سایر محصولات بر روی تصاویر ماهواره ای

دوره 4، شماره 2، دی 1385

مرتضی عاشورلو؛ عباس علیمحمدی؛ پرویز رضائیان؛ داود عاشورلو