کلیدواژه‌ها = آلودگی آب
بررسی کیفیت آب زیرزمینی منطقه 10 تهران و مقایسه با استانداردهای ایران (INSO) و EPA برای استفاده شرب

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 253-268

10.29252/envs.17.1.253

فاطمه عفتی؛ جواد بیات؛ مریم روحی کریق؛ معصومه مولایی


ارزیابی کیفی آب رودخانه لنگرودرودخان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 65-78

پریسا کاظمی؛ فاطمه شریعتی؛ عبدالکریم کشاورز شکری


مسئولیت کیفری دولت در قبال جرایم زیست‌محیطی در ایران: ضرورت‌ها و چالش‌ها

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 65-82

امین حاجی وند؛ علیرضا میرکمالی؛ فرشید صفری؛ امید سروی سرمیدانی


اثر تولید ناخالص دا‏خلی و مصرف انرژی بر آلودگی آب‪های ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1392

هومان لیاقتی؛ حلیمه جهانگرد؛ نغمه مبرقعی دینان


جذب زیستی سرب و کادمیوم به وسیله گیاهان آبزی علفچشمه و پونه در شرایط هیدروپونیک

دوره 11، شماره 3، مهر 1392

محمود خرمی وفا؛ زهرا احمدپور؛ سعید جلالی هنرمند؛ کیانوش چقامیرزا؛ معصومه خان احمدی


آلودگی و منشأ هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ایدر آب سطحی و پساب کلانشهر اصفهان

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

فرید مر؛ سامان خبازی؛ بهنام کشاورزی؛ محمد سراجی