کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
جای پای اکولوژیک، سنجشی برای پایداری شهرها مورد پژوهی شهر تبریز

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 25-44

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ آرمان مسلمی؛ محمد مرادی؛ حسین رفیعی مهر؛ عباس امینی زاده


نمایه های اکولوژیکی در ارزیابی توان رشد و توسعه شهری (بررسی موردی: کلانشهر تهران)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 77-88

رومینا سیاح نیا؛ مجید مخدوم؛ شهرزاد فریادی


کاربرد سنجش از راه دور در بررسی روند تغییرات کاربری اراضیبا تأکید برتوسعه شهری (تالاب انزلی)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392

علی بالی؛ سیدمسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ نعمت ا... خراسانی؛ میرمسعود خیرخواه