کلیدواژه‌ها = دریای خزر
اثر سطح بستر بر جوامع چسبنده زیستی سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 127-140

پریسا گلی نیا؛ علی نصرالهی


سنجش غلظت فلزات سنگین در بافت‌های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در مناطق مختلف سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 201-214

مهرنوش نوروزی؛ مصطفی باقری توانی؛ آمنه امیر جنتی؛ شقایق قدرتی


بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در گوشت دو ماهی اقتصادی کپوروسفید در سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

وهاب واعظ زاده؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمد رضا فاطمی


غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در بافت عضله ماهی ازون بروندر خزر جنوبی

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

مهرزاد کشاورزی فرد؛ علی ماشینچیان مرادی؛ سید محمد رضا فاطمی؛ عباس اسماعیلی ساری


غلظت برخی از فلزات سنگین در بافت های ماهی اوزن برون (Acipenser stellatus) صید شده در خزر جنوبی

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

بهروز ابطحی؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ معصومه رهنما؛ عیسی شریف پور؛ محمود Mahmood؛ رضوان ا... کاظمی؛ علی حلاجیان