کلیدواژه‌ها = آلودگی
بررسی تغییرات کمی، شاخص‌های آلودگی و توزیع غلظت فلزات سنگین Pb و Cd در غبار ریزشی(مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-18

10.52547/envs.29142

سارا عبداللهی؛ حمید‌رضا عظیم‌زاده؛ محمدرضا اختصاصی؛ اصغر مصلح‌آرانی


بررسی منشأ و اثرات بهداشتی آئروسل های اتمسفری در شهر تهران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 79-100

بلال اروجی؛ عیسی سلگی؛ اصغر صدیق زاده


مدل‌سازی آلودگی چاه‌های جذبی بر آب زیرزمینی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 75-90

بلال اروجی؛ عیسی سلگی؛ محمد صادق علیائی


منشاءیابی و تعیین پیوند فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

فریبا زمانی هرگلانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدمسعود منوری؛ پرویز آبرومند آذر


استفاده از آزمایش نشت ستونی به منظور مطالعه میزان نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) از خاک آلوده

دوره 8، شماره 2، دی 1389

اکبر باغوند؛ علی دریابیگی زند؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی


سنجش مقدار روی در بافت های ماهی شهری معمولی صید شده درمناطق شمالی خلیج فارس

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

مژده سعیدی؛ بهروز ابطحی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ ناصر آقاجری؛ مهدی قدرتی شجاعی


غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در بافت عضله ماهی ازون بروندر خزر جنوبی

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

مهرزاد کشاورزی فرد؛ علی ماشینچیان مرادی؛ سید محمد رضا فاطمی؛ عباس اسماعیلی ساری


بررسی آگاهی عمومی مردم شهر اراک نسبت به آلودگی آب آشامیدنی به نیترات

دوره 4، شماره 2، دی 1385

محمدسعید مقدسی؛ سیدمحمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ عبدالرضا مقدسی