کلیدواژه‌ها = آلودگی صوتی
ارزیابی عملکرد مانع های صوتی آکوستیک موجود در بزرگراه صیاد شیرازی تهران

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 226-235

10.29252/envs.18.3.226

هادی زاهدی؛ یوسف رشیدی؛ سید حسین هاشمی


ارزیابی آلودگی صوتی منطقه 16 تهران

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 179-192

10.29252/envs.17.4.179

فاطمه رحیمی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مصطفی قدوسی


استانداردهای آلودگی صوتی در خودروهای سواری کشور

دوره 4، شماره 13، مهر 1385

سعید متصدی؛ حامد حداد خداپرست؛ مهدیه بوبه دژ