کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی های رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 236-247

10.29252/envs.18.3.236

محمد علی گلستانی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید محمد حسین نعمتی


بررسی جامعه شناختی نقش و جایگاه زنان درتوسعه پایدار فضای زیستی کلان شهر تهران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 65-78

زهرا عزیزآبادی فراهانی؛ ساسان ودیعه؛ زهرا حضرتی صومعه


برنامه‎ریزی منطقه‎ای محیطی یکپارچه برای حوضه دریاچه ارومیه

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 89-102

محمد حسین شریف زادگان؛ رضوان عباسی بخشکندی


مطالعه اثرات کاهش جریانات جذر و مدی بر ساختار رویشی جنگل های حرا مطالعه موردی : پارک ملی – ساحلی نای بند

دوره 8، شماره 4، تیر 1390

طیبه زارع زاده مهریزی؛ کورس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا


گردشگری با محیط زیستی پایدار – نقش میراث فرهنگی و تعمقی بر ایران

دوره 7، شماره 3، فروردین 1389

ناصر علی عظیمی؛ ژانت بلیک؛ سید محمد مجابی


ارزیابی نگرش نسبت به توسعه پایدار

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

حسن صدوق ونینی؛ هادی ویسی؛ علی اشرف علیپور


مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعتی (2)اردبیل

دوره 2، شماره 7، فروردین 1384

ابراهیم فنایی؛ حسین شیخ جباری