نویسنده = کورس خوشبخت
اثر بخشی سامانه ‏های خاکورزی حفاطتی بر کیفیت خاک در نظام‏های زراعی دیم مبتنی بر کشت گندم

دوره 20، شماره 3، 1401، صفحه 173-190

10.52547/envs.2021.37244

اختر ویسی؛ هادی ویسی؛ کورس خوشبخت؛ رضا میرزایی تالارپشتی؛ رضا حق پرست


پهنه‌بندی عناصر غذایی (نیترات و فسفات)، کربن آلی، هدایت الکتریکی و pH خاک در اراضی جنوب شهر تهران

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-12

جواد بیات؛ سید حسین هاشمی؛ کورس خوشبخت؛ رضا دیهیم فرد


بررسی اثر تنوع‌ زیستی بر شاخص‌های بهره‌وری و ثبات در موستان‌های شهرستان تاکستان

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 13-22

مسعود قزوینی؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ کورس خوشبخت؛ محمدعلی نجاتیان


تحلیل انرژی های ورودی و خروجی در بوم نظام های فشرده کشاورزی (مطالعه موردی : گلخانه خیار درمنطقه ورامین)

دوره 10، شماره 1، مهر 1391

فاطمه دریجانی؛ هادی ویسی؛ کورس خوشبخت؛ هومان لیاقتی؛ علی علیپور جهانگیری


تنوع زیستی کشاورزی و ذخابر ژنتیکی گیاهی

دوره 1، شماره 4، تیر 1383

کارل هامر؛ کورس خوشبخت