نویسنده = سید مسعود منوری
ارزیابی تالاب انزلی با روش ارزیابی سریع کاسپین

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

ساناز خرمی پور؛ سید مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ نعمت الله خراسانی


بررسی اثرات محیط زیستی پتروشیمی منطقه اقتصادی ماهشهر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

الهه جعفریان مقدم؛ سعید ملماسی؛ سید مسعود منوری؛ سید علی جوزی


ارزیابی کیفیت آب های سطحی با استفاده از آنالیز کلاستر : (مطالعه موردی رودخانه قره سو، ایران )

دوره 8، شماره 2، دی 1389

ابراهیم فتائی؛ سید مسعود منوری؛ امیر حسام حسنی؛ سید احمد میرباقری؛ عبدالرضا کرباسی


بررسی مدیریت پسماندها در شهر صنعتی رشت

دوره 4، شماره 4، تیر 1386

فریماه عابدین زاده؛ سید مسعود منوری