نویسنده = یوسف رشیدی
بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی کلانشهر تهران با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 121-138

10.48308/envs.2022.1226

عادل خزایی؛ مجید عباسپور؛ ساسان بابایی کفاکی؛ لعبت تقوی؛ یوسف رشیدی


برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصل های مختلف سال

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 161-176

10.52547/envs.2021.36368

مریم چهره ای؛ علیرضا میرزا حسینی؛ نبی اله منصوری؛ یوسف رشیدی؛ محمد حسن بهزادی


ارزیابی عملکرد مانع های صوتی آکوستیک موجود در بزرگراه صیاد شیرازی تهران

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 226-235

10.29252/envs.18.3.226

هادی زاهدی؛ یوسف رشیدی؛ سید حسین هاشمی