نویسنده = نغمه مبرقعی دینان
ارزیابی اثربخشی برنامه های کنترل آلودگی هوا در تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل روند کیفیت هوا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 239-252

10.29252/envs.17.1.239

زهره خراسانیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ سعید صوفی زاده؛ ریحانه رسول زاده


اثر تولید ناخالص دا‏خلی و مصرف انرژی بر آلودگی آب‪های ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1392

هومان لیاقتی؛ حلیمه جهانگرد؛ نغمه مبرقعی دینان