نویسنده = محمدرضا نظری
تبیین الگویی برای بررسی خودکفایی حوزه های غذایی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 27-42

10.29252/envs.17.4.27

مریم اکبرپور؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدرضا نظری


ارزیابی پارامترهای موثر بر هزینه ساخت لاینر رسی متراکم در محل های دفن پسماند شهری

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 177-192

مریم فروغ الدین؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مریم میرابی؛ محمدرضا نظری