ارزیابی چرخه حیات (LCA) در تولید محصول‌های کشاورزی، مطالعه موردی: سیب و انگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)1 از روش‌های جامع ارزیابی است که امکان تخمین اثرهای ‌محیط زیستی تجمعی ناشی از همه مرحله ­های چرخه حیات یک فعالیت را فراهم می‌آورد. نبود توجه کافی به الگوی مصرف نهاده­ های تولیدی در بخش کشاورزی به ­عنوان مصرف ­کننده اصلی آب در ایران، می­ تواند سبب تشدید چالش­ های محیط زیستی شود. اتلاف نهاده ­هایی مانند کودهای شیمیایی برای افزایش بهره ­وری، سبب آلودگی منابع آب و خاک می­ شود. از سوی دیگر در مطالعات مربوط به ارزیابی اثرهای محیط زیستی، محصول­ های زراعی به مراتب بیشتر از محصول ­های باغی مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه محصول ­های باغی آب­بر تر هستند.
مواد و روش ­ها: با توجه به اینکه ایران به­ عنوان کشوری نیمه خشک با بحران کم ­آبی مواجه است، در این مطالعه ارزیابی فعالیت­ های کشاورزی و محصول­ های انگور و سیب با استفاده از جاپای بوم­ شناختی و ارزیابی چرخه حیات  به‌عنوان راهکار مناسبی برای برنامه ­ریزی­ های آینده در جهت کاهش فشارهای محیطی و تأمین نیازهای مصرفی در راستای نیل به هدف ­های توسعه پایدار مدنظر قرارگرفته است. برای اطلاعات مربوط به تولید نهاده­ ها و تجزیه‌ وتحلیل اثرهای محیط زیستی محصول­ های انگور و سیب، از نرم‌افزار Simapro 9.0.0.49 استفاده‌ شده است. محاسبات به ازای یک واحد کارکردی معادل با یک کیلوگرم انجام شد. تأثیر چرخه حیات ارزیابی و در شش گروه تأثیر تقاضای انرژی تجمعی، جاپای بوم‌شناختی، جاپای آب، پتانسیل گرمایش جهانی، پروتکل گازهای گلخانه‌ای و سنجه زیستی (شامل گازهای گلخانه ­ای، لایه اوزون، اسیدی شدن، تغذیه گرایی، فلزهای سنگین، آفت کش و منابع انرژی) دسته بندی شد.
نتایج و بحث: براساس نتایج، سنجه کمیابی آب براساس جاپای آب برای سیب حدود 7/1 برابر انگور است. مقدار جاپای بوم‌شناختی کربن دی اکسید و اشغال سطح برای محصول سیب به ترتیب 3/1 و 65/4 برابر محصول انگور می‌باشد. پتانسیل گرمایش جهانی که براساس تجمع گازهای کربن دی‌اکسید، متان و نیتروژن اکسید به ­دست می ­آید، تفاوت فاحشی در بین این دو محصول نداشته و مقدار آن برای سیب 3/1 برابر انگور می­ باشد. تولید گازهای گلخانه‌ای و نیز آسیب ناشی از استفاده از آفت‌کش‌ها برای محصول سیب به­ ترتیب با نسبت 29/1 و 24/4 بیشتر از محصول انگور است. مقدار مصرف منابع انرژی برای یک واحد عملکردی از دو محصول سیب و انگور به ­ترتیب برابر 1/10 و 13/9 مگاژول ارزش حرارتی خالص می­ باشد.
 نتیجه­ گیری: به ­طور کلی ارزیابی اثرهای ‌محیط زیستی تولید دو محصول سیب و انگور نشان داد که در بیشتر سنجه ­های مورد مطالعه، محصول سیب آسیب بیشتری به محیط‌زیست وارد می‌کند. حال‌آنکه میزان کاهش دی کسید کربن برای یک کیلوگرم محصول سیب 44 برابر همین میزان محصول انگور است. بسته به وضعیت ‌محیط زیستی منطقه مطالعاتی، می‌توان درمورد ترجیح کشت این دو محصول تصمیم‌گیری نمود. با توجه به منابع محدود آب در ایران، تغییر و بهبود الگوی کشت در مقیاس خرد و کلان می ­تواند تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت محیط زیست بگذارد. روش­ های مدیریت زراعی مانند کاربرد نهاده ­های آلی، گیاهان تثبیت ­کننده نیتروژن و مدیریت خاک­ورزی می ­توانند به ­منظور کاهش اثرهای محیط زیستی مدنظر قرار بگیرند. استفاده از روش ­های کنترل بیولوژیک آفت­ ها می ­تواند از مصرف بی­رویه آفت ­کش ­ها و سم ­ها جلوگیری و سبب آسیب کمتر به محیط زیست شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life cycle assessment (LCA) in crop production, case study: apple and grape

نویسندگان [English]

  • Elham Ebrahimi 1
  • Laleh Ebrahimi 2
1 Department of Environmental Engineering, School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Life Cycle Assessment (LCA) is a comprehensive assessment method that allows the estimation of cumulative environmental impacts from all life cycle stages of an activity. The destructive effects of agricultural development on the environment are of great importance. Insufficient attention to the pattern of consumption of production inputs in the agricultural sector as the primary consumer of water in Iran can exacerbate environmental challenges. Inputs misuse such as chemical fertilizers to increase agricultural productivity pollutes water and soil resources. On the other hand, in environmental impact assessment studies, crops have received much more attention than horticultural crops, while horticultural crops generally have more water requirements.
Material and methods: As Iran, a semi-arid country, is facing a water shortage crisis, in this study, the evaluation of agricultural activities and apple and grape crops is considered. The ecological footprint and life cycle assessment (LCA) are used as suitable solutions for plans to reduce environmental pressures and meet needs to achieve sustainable development goals. Input generation information of Simapro 9.0.0.49 software was used to analyze the environmental impact. Calculations were performed for a functional unit of 1 kg. Life cycle impact was assessed and categorized into six impact groups: cumulative energy demand, ecological footprint, water footprint, global warming potential, greenhouse gas protocol, and eco-indicator (including greenhouse gases, ozone layer, acidification, eutrophication, heavy metals, pesticide, and energy resources).
Results and discussion: According to the results, the water scarcity index based on the water footprint for apples was about 1.7 times that of grapes. The ecological footprint of carbon dioxide and surface occupation for apples was 1.3 and 4.65 times that of the grapes. Based on the accumulation of carbon dioxide, methane, and nitrogen oxides, the potential for global warming was not significantly different between the two crops. Its value for apples was 1.3 times that of grapes. Greenhouse gas emissions and pesticide damages were 1.29 and 4.24 times higher for apples, respectively than for grapes. Consumption of energy sources for one functional unit of two apple and grape crops was 10.1 and 9.13 MJ LHV, respectively.
Conclusion: Generally, the evaluation of the environmental impacts of apple and grapes production showed that in most of the studied indicators, apple causes more damage to the environment. However, the reduction of carbon dioxide per kilogram of apple is 44 times the same amount of grapes. Depending on the environmental situation of the study area, it is possible to decide on the cultivation preference of these two crops. Due to the limited water resources in Iran, changing and improving the cultivation pattern on micro and macro scales can significantly affect the environment. Crop management methods such as organic inputs, nitrogen-fixing plants, and tillage management can reduce environmental impacts. The use of biological pest control methods can prevent the improper use of pesticides and toxins, causing minor damage to the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco-indicator
  • Environmental impacts
  • Ecological footprint
  • Resource use
  • Global warming
Alishah, A., Motevali, A., Tabatabaeekoloor, R. and Hashemi, S.J., 2019. Multiyear life energy and life cycle assessment of orange production in Iran. Environmental Science and Pollution Research. 26(31), 32432-32445. (In Persian with English abstract).
Amiri, Z., Asgharipour, M.R., Campbell, D.E. and Armin, M., 2020. Extended energy analysis (EAA) of two canola farming systems in Khorramabad, Iran. Agricultural Systems. 180, 102789.
Bennett, R., Phipps, R., Strange, A. and Grey, P., 2004. Environmental and human health impacts of growing genetically modified herbicide‐tolerant sugar beet: a life‐cycle assessment. Plant Biotechnology. 2(4), 273-278.
Bojacá, C.R., Wyckhuys, K.A. and Schrevens, E., 2014. Life cycle assessment of Colombian greenhouse tomato production based on farmer-level survey data. Journal of Cleaner Production. 69, 26-33.
Camargo, G.G., Ryan, M.R. and Richard, T.L., 2013. Energy use and greenhouse gas emissions from crop production using the farm energy analysis tool. Bio Science, 63(4), 263-273.
Canals, L.M., Burnip, G.M. and Cowell, S.J., 2006. Evaluation of the environmental impacts of apple production using life cycle assessment (LCA): case study in New Zealand. Agriculture, Ecosystems and Environment. 114(2-4), 226-238.
Dekamin, M., Barmaki, M., Kanooni, A., Mosavi, R., 2019. Environmental Impact Assessment of Soybean Cultivation in Ardabil Farms, J. Env. Sci. Tech. 21(8), 174-184. (In Persian with English abstract).
Ebrahimi E., and Zarghami, M., 2019. Sustainability assessment of restoration plans under climate change by using system dynamics: application on Urmia Lake, Iran. Journal of Water and Climate Change. 10(4), 938-952.
Fallahpour, F., Aminghafouri, A., Behbahani, A. G., and Bannayan, M., 2012. The environmental impact assessment of wheat and barley production by using life cycle assessment (LCA) methodology. Environment, development and sustainability. 14(6), 979-992.
Fathi, R., Kheiralipour, K., and Azizpanah, A., 2019. Assessment of the Pattern of Energy Consumption in Dryland Rape Production and its Environmental Effects in Ilam province. Energy Economics Review. 15(62), 155-179. (In Persian with English abstract).
Garrigues, E., Corsona, M.S., Angers, D.A., Van der Werfa, H.M.G., and Walter, C., 2011. Soil quality in life cycle assessment: towards development of an indicator. Ecological Indicators. 18: 434-442.
Hesampour, R., Bastani, A., and Heidarbeigi, K., 2018. Environmental assessment of date (Phoenix Doctylifera) production in Iran by life cycle assessment. Information Processing in Agriculture. 5(3), 388-393.
Hoekstra, A.Y., Mekonnen, M.M., Chapagain, A.K., Mathews, R.E., Richter, B.D., 2012. Global Monthly Water Scarcity: Blue Water Footprints versus Blue Water Availability. PLoS ONE. 7(2): e32688.
Karegari, N., Mastouri, R., 2010. Life cycle assessment in the study of the environmental effects of agricultural activities. National Conference on Agricultural Waste and Waste Management. Tehran, Iran.
Khanali, M., Mousavi, S.A., Sharifi, M., Nasab, F.K., and Chau, K.W., 2018. Life cycle assessment of canola edible oil production in Iran: A case study in Isfahan province. Journal of Cleaner Production. 196, 714-725.
Khojastehpour, M., TaheriRad, A., Nikkhah, A., 2015. Life cycle assessment of cotton production in Golestan province based on biomass production, energy, and income. Iranian Biosystem Engineering. 46 (2), 95-104. (In Persian with English abstract).
Khorramdel, S., Koocheki, A., Mahallati, M.N., and Mollafilabi, A., 2019. Study of life cycle assessment (LCA) for corn production system under Mashhad climatic conditions. Agroecology, 11(3), 925-939. (In Persian with English abstract).
Khoshnevisan, B., Rafiee, S., Omid, M., and Mousazadeh, H., 2013. Regression modeling of field emissions in wheat production using a life cycle assessment (LCA) approach. Electronic Journal of Energy and Environment. 1(2), 9-19. (In Persian with English abstract).
Khoshnevisan, B., Rafiee, S., Omid, M., Mousazadeh, H., and Clark, S., 2014. Environmental impact assessment of tomato and cucumber cultivation in greenhouses using life cycle assessment and adaptive neuro-fuzzy inference system. Journal of Cleaner Production. 73, 183-192.
Mohammadzadeh, A., Damghani, A.M., Vafabakhsh, J., and Deihimfard, R., 2017. Assessing energy efficiencies, economy, and global warming potential (GWP) effects of major crop production systems in Iran: a case study in East Azerbaijan province. Environmental Science and Pollution Research. 24(20), 16971-16984. (In Persian with English abstract).
Mohseni, P., Borghei, A.M., and Khanali, M., 2018. Coupled life cycle assessment and data envelopment analysis for mitigation of environmental impacts and enhancement of energy efficiency in grape production. Journal of cleaner production. 197, 937-947.
Mousavi-Avval, S.H., Rafiee, S., Sharifi, M., Hosseinpour, S., 2015. Life cycle assessment of energy and environmental impact of canola production in Mazandaran province with two different approaches. Iranian Biosystem engineering. 46 (3), 265-274. (In Persian with English abstract).
Naderi, S., Raini, M.G.N., and Taki, M., 2020. Measuring the energy and environmental indices for apple (production and storage) by life cycle assessment (case study: Semirom county, Isfahan, Iran). Environmental and Sustainability Indicators.
Rajaeifar, M.A., Akram, A., Ghobadian, B., Rafiee, S., and Heidari, M.D., 2014. Energy-economic life cycle assessment (LCA) and greenhouse gas emissions analysis of olive oil production in Iran. Energy. 66, 139-149. (In Persian with English abstract).
Roy, P., Nei, D., Orikasa, T., Xu, Q., Okadome, H., Nakamura, N. and Shiina, T., 2009. A review of life cycle assessment (LCA) on some food products. Journal of food engineering. 90(1), pp.1-10.
SETAC—Society of Environmental Toxicology and Chemistry (1993) Guidelines for life-cycle assessment: a ‘Code of Practice’.
Shiri, M., Ataei, R., and Golzardi, F., 2018. Life cycle assessment (LCA) for a maize production system under Moghan climatic conditions. Environmental Sciences. (In Persian with English abstract).
Smith, P., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, E.A., Haberl, H., Harper, R., House, J., Jafari, M., 2014. Agriculture, forestry and other land use (AFOLU). Mitigation of Climate Change. IPCC Working Group III Contribution to AR5. Cambridge University Press.
Soltani, A., Rajabi, M. H., Zeinali, E., and Soltani, E., 2010. Evaluation of environmental impact of crop production using LCA: wheat in Gorgan. Electronic journal of crop production, 3(3), 201-218. (In Persian with English abstract).
Thomassen, M.A., van Calker, K.J., Smits, M.C., Iepema, G.L., and de Boer, I.J., 2008. Life cycle assessment of conventional and organic milk production in the Netherlands. Agricultural systems. 96(1-3), 95-107.
Vafabakhsh, J., and Mohammadzadeh, A., 2019. Energy flow and GHG emissions in major field and horticultural crop production systems (case study: Sharif Abad plain). Journal of Agroecology. 11(2):365-382. (In Persian with English abstract).
Waismoradi, A., Yousefinejad-Ostadkelayeh, M., and Rahmati, H., 2015. Environmental impact assessment of tangerine production using LCA methodology, case study: Guilan province of Iran.
Zarei, M.J., Kazemi, N., and Marzban, A., 2019. Life cycle environmental impacts of cucumber and tomato production in open-field and greenhouse. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 18(3), 249-255.