کلیدواژه‌ها = پایداری
ارزیابی تنوع زیستی در نظام‌های کشاورزی استان ایلام در سال‌های 81 تا 93

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 121-132

10.29252/envs.17.4.121

محمد رضا اصغری پور؛ فاطمه کمری؛ محمود رمرودی؛ یاسر علی زاده


بررسی اثر تنوع‌ زیستی بر شاخص‌های بهره‌وری و ثبات در موستان‌های شهرستان تاکستان

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 13-22

مسعود قزوینی؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ کورس خوشبخت؛ محمدعلی نجاتیان


ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم – پنبه در خراسان

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


بازسازی تصویری پایدار در یک منظر فرهنگی

دوره 3، شماره 12، تیر 1385

رضا سیروس صبری؛ پاتریک میلر؛ رنه دیرکس


پایداری زیست محیطی: از چشم انداز ارتباطی

دوره 3، شماره 9، مهر 1384

شیروان نوریپور سی سخت؛ منصور شاه ولی