کلیدواژه‌ها = پسماند
ارزیابی پارامترهای موثر بر هزینه ساخت لاینر رسی متراکم در محل های دفن پسماند شهری

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 177-192

مریم فروغ الدین؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مریم میرابی؛ محمدرضا نظری


ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر تهران (مطالعه موردی : منطقه 3)

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

نیلوفر فریقی؛ هومان لیاقتی؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری


مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (ناحیه مورد مطالعه : شهر تبریز)

دوره 6، شماره 2، دی 1387

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ سید حسین پور علی؛ حسین نظم فر