کلیدواژه‌ها = غنا
مقایسه عکس العمل تنوع زیستی گونه های علفی و چوبی به عوامل محیطی در جهت های مختلف جغرافیایی جنگل های زاگرس

دوره 5، شماره 3، فروردین 1387

جواد میرزایی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ مهرداد کهزادی