کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
برآورد دمای سطح زمین کاربری‌ اراضی و پوشش زمین شهرستان دنا با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و داده‌های ماهواره لندست 8

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 55-74

وجیهه قربان نیا خیبری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ هومان لیاقتی؛ محسن آرمین


مطالعه واکنش پوشش گیاهی به چرا در مراتع کوهستانی گرگان

دوره 10، شماره 1، مهر 1391

قدرت اله حیدری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ محسن باغستانی فر