کلیدواژه‌ها = منطقه حفاظت شده
مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

مهدی قدیمی؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا پور قاسمی؛ حمید رضا مرادی


ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی ؛ مطالعه موردی ؛ گچساران

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

فخرالدین هاشمی شادگان؛ کورس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی