کلیدواژه‌ها = خاک
ارزیابی اثر میان مدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 69-80

10.29252/envs.17.2.69

صادق پرتانی؛ سید محمد رضا مدنی؛ میر حسن سید سراجی


استفاده از آزمایش نشت ستونی به منظور مطالعه میزان نشت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) از خاک آلوده

دوره 8، شماره 2، دی 1389

اکبر باغوند؛ علی دریابیگی زند؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی


تنوع زیستی واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرز

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

یحیی کوچ؛ سید محسن حسینی؛ حمید جلیلوند؛ اصغر فلاح


تاثیر مخلوط دو گیاه یونجه (Medicago sativa) و فسکیو (Festuca arundinacea) در گیاه پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک

دوره 4، شماره 13، مهر 1385

ملک حسین شهریاری؛ غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ مونا پدیداران


مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت

دوره 3، شماره 10، دی 1384

داریوش مینایی تهرانی؛ علی حرفت منش؛ فرود آذری دهکردی