کلیدواژه‌ها = مدلسازی
ارزیابی انتشار گرد و غبار با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی شهرستان کاشان

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 69-80

10.48308/envs.2023.1177

الهام پورمعافی اصفهانی؛ سید علی المدرسی؛ محمد موسایی سنجره ای؛ حامد حق پرست


بررسی تأثیر صنایع موجود و در دست احداث شهر اراک بر کیفیت هوای شهر با استفاده از مدل ADMS

دوره 20، شماره 1، 1401، صفحه 21-40

10.52547/envs.2021.1022

جلیل بادام فیروز؛ علیرضا رحمتی؛ نوشین دانش‌پژوه؛ رویا موسی زاده؛ رضا میرزایی


مدلسازی احتمال وقوع و بررسی اثر مکانی عوامل موثر بر فرسایش گالی با استفاده از رگرسیون درختی تقویت شده

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 167-183

10.29252/envs.18.3.167

حسین طالبی خیاوی؛ حسین شفیع زاده مقدم؛ مصطفی کریمیان اقبال


ارزیابی آلودگی صوتی منطقه 16 تهران

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 179-192

10.29252/envs.17.4.179

فاطمه رحیمی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مصطفی قدوسی