نویسنده = فرود آذری دهکردی
مقایسه روش سیستمی ادغام نقشه ها و ترکیب منطق بولین – فازی در ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های حوضه های آبخیز 33 و 34 شمال ایران

دوره 7، شماره 2، دی 1388

محمد جواد امیری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید غلامعلی جلالی؛ سید محسن حسینی؛ فرود آذری دهکردی


مطالعه تجزیه زیستی نفت خام سنگین در خاک با مقیاس پاپلوت

دوره 3، شماره 10، دی 1384

داریوش مینایی تهرانی؛ علی حرفت منش؛ فرود آذری دهکردی