نویسنده = برهان ریاضی
ارزیابی تالاب انزلی با روش ارزیابی سریع کاسپین

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

ساناز خرمی پور؛ سید مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ نعمت الله خراسانی


کاربرد سنجش از راه دور در بررسی روند تغییرات کاربری اراضیبا تأکید برتوسعه شهری (تالاب انزلی)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392

علی بالی؛ سیدمسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ نعمت ا... خراسانی؛ میرمسعود خیرخواه