نویسنده = محمدرضا طاطیان
غلظت عناصر سنگین (مس، سرب و روی) در سه گونه مرتعی و خاکهای مجاور اطراف کارخانه سیمان کیاسر در شمال ایران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-14

رضا تمرتاش؛ فاطمه منتظری؛ محمدرضا طاطیان؛ قربان وهاب زاده


مطالعه واکنش پوشش گیاهی به چرا در مراتع کوهستانی گرگان

دوره 10، شماره 1، مهر 1391

قدرت اله حیدری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ محسن باغستانی فر