نویسنده = حسین مصطفوی
الگوهای انتشار، پهنه های تنوع و اولویت های حفاظتی جنس (.Onosma L. (Boraginaceae Juss در بخشی از واحد ژئومورفولوژیک شمال غرب ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-94

10.29252/envs.17.1.73

حسین مرادی زیناب؛ احمدرضا محرابیان؛ سیاوش نقی زاده؛ حسین مصطفوی؛ فرزانه خواجویی نسب


سیمای پوششی رویشگاه های گیاهی استان قم

دوره 5، شماره 1، مهر 1386

احمد رضا محرابیان؛ اصغر عبدلی؛ حسین مصطفوی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ فراهم احمدزاده؛ مهرگان ابراهیمی