نویسنده = فاطمه آقامیر
ارزیابی کیفی پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شیراز برای مصارف مختلف

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 29-48

10.48308/envs.2023.1151

امیر بهرامی؛ فاطمه احدی؛ مهدی بهرامی؛ فاطمه سادات آقامیرمحمدعلی


شبیه‌سازی اثرتغییر اقلیم بر فنولوژی و عملکرد گندم دیم در استان کردستان

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-160

10.52547/envs.2021.1020

فاطمه سادات آقامیر؛ سعید صوفی زاده؛ احمد سهیلی


بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، آزاد کننده فسفات و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده ماش (.Vigna radiata. L)

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-14

10.29252/envs.18.3.1

افسانه یوسفی؛ رضا میرزایی تالار پشتی؛ فاطمه سادات آقامیر؛ جعفر نباتی


اثر آب شور مغناطیسی‌شده بر جذب عناصر غذایی ضروری به‌وسیله گیاه ذرت

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 217-232

فاطمه آقامیر؛ حسینعلی بهرامی