نویسنده = مهدی جلیلی قاضی زاده
بررسی اثرات زیست محیطی فرآیند دفع لجن صنعتی پالایشگاه روغن با رویکرد ارزیابی چرخه حیات با استفاده از مدل ارزیابی اثرات CML-Baseline

دوره 20، شماره 2، 1401، صفحه 245-260

10.52547/envs.2022.1158

هانیه کاظمی موید؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مصطفی پناهی؛ زهرا عابدی؛ حمیدرضا غفارزاده


ارزیابی پارامترهای موثر بر هزینه ساخت لاینر رسی متراکم در محل های دفن پسماند شهری

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 177-192

مریم فروغ الدین؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مریم میرابی؛ محمدرضا نظری


مدیریت لجن حوضچه تبخیری در نیروگاه های سیکل ترکیبی (مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 81-90

زینب گل حسینی؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ سید حسین هاشمی