نویسنده = رضا دیهیم فرد
محصولات باغبانی شهری چقدر سالم هستند؟ بررسی تجمع فلزات سنگین در سبزیجات پرورش یافته در داخل شهر تهران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 113-124

ریحانه سادات قاضی مرعشی؛ امید نوری؛ رضا دیهیم فرد؛ امیر سالمی


بررسی کارایی مصرف آب ذرت (Zea mays L.) در اقلیم‌های گرم تحت شرایط تغییر اقلیم

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 27-40

سجاد رحیمی مقدم؛ جعفر کامبوزیا؛ رضا دیهیم فرد


پهنه‌بندی عناصر غذایی (نیترات و فسفات)، کربن آلی، هدایت الکتریکی و pH خاک در اراضی جنوب شهر تهران

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-12

جواد بیات؛ سید حسین هاشمی؛ کورس خوشبخت؛ رضا دیهیم فرد


بررسی توزیع توده های یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل درجنوب غربی ایران

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

اسکندر زند؛ فاطمه بناکاشانی؛ محمد علی باغستانی؛ آذر مکنالی؛ مهدی مین باشی؛ سعید صوفی زاده؛ رضا دیهیم فرد


پی جویی مقاومت علف های هرز به علف کش ها در برخی استان های کشور

دوره 2، شماره 5، مهر 1383

اسکندر زند؛ محمدرضا موسوی؛ رضا دیهیم فرد؛ آذر ماکنالی؛ ناصر باقرانی؛ محمد فریدون پور؛ رضا طباطبایی نیم آورد


خط مشی های کاهش مصرف سموم علف کش

دوره 1، شماره 3، فروردین 1383

10.29252/envs.2004.101228

رضا دیهیم فرد؛ اسکندر زند؛ هومان لیاقتی؛ سعید صوفی زاده