نویسنده = علیرضا شکیبا
طبقه بندی محصولات کشاورزی با شبکه کانولوشنی عمیق مبتنی بر شاخص محصول

دوره 20، شماره 4، 1401، صفحه 37-52

10.48308/envs.2022.1126

محمدرضا گیلی؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا


تحلیل همدیدی-دینامیکی تاثیر نوسانات دمای آب دریای مدیترانه بر بارش‌های غرب ایران

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 83-100

علیرضا شکیبا؛ میترا امینی؛ غلامرضا براتی؛ محمد مرادی


تصمیم گیری قطعی و فازی درمکانیابی پارکینگ های عمومی طبقاتی

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ سید حسین پور علی؛ عیسی عبادی


مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (ناحیه مورد مطالعه : شهر تبریز)

دوره 6، شماره 2، دی 1387

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ سید حسین پور علی؛ حسین نظم فر


مقایسه تطبیقی روش های حذف خطاهای مدل ارتفاعی رقومی(DEM) حوضه های آبخیز

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ داود عاشورلو