تبیین الگویی برای بررسی خودکفایی حوزه های غذایی (مطالعه موردی: استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 سابقه و هدف:
بومی­ سازی سیستم غذایی به دلیل­ هایی هم­چون فواید اکولوژیک، مزیت ­های اقتصادی و ملاحظات اجتماعی در مسیر کشاورزی پایدار قرار گرفته است. ولی پرسش این است که غذا تا چه اندازه و محدوده­ای می ­تواند به ­صورت بومی تولید شود. بمنظور پاسخ به این پرسش، مفهوم حوزه غذایی راهگشا است. این مفهوم چارچوبی را برای تحلیل میزان تولید غذای بومی در هر مقیاس مشخص فراهم می­ کند. حوزه غذایی، زمینی است که می ­تواند همه یا بخشی از نیاز­های غذایی یک جمعیت را در یک محدوده جغرافیایی تأمین کند. در کشور ما تا کنون مطالعه ­ای در مورد بررسی حوزه ­های غذایی انجام نشده است، از این روی، این پژوهش پیشنهاد­ دهنده الگویی برای بررسی حوزه­ های غذایی است. این پژوهش با رویکرد حرکت در راستای سیستم غذایی پایدار، ضمن شناساندن مفهوم حوزه غذایی، وضعیت تولید و مصرف غذا در حوزه غذایی استان تهران و ظرفیت این استان در تأمین نیاز­های غذایی خویش را بررسی کرده است.
مواد و روش ­ها:
این تحقیق در استان تهران انجام شد. برای محاسبه میزان غذای تولیدی زمین­ های منطقه مورد مطالعه و میزان نیاز غذایی جمعیت مربوطه و مقایسه آن­ ها با یکدیگر از واحدی یکسان به ­نام «معادل گیاهی» استفاده گردید. تولید هر معادل گیاهی در هر منطقه از طریق ضرب سطح زیر­کشت محصول در عملکرد محصول محاسبه شد. میزان نیاز به هر معادل گیاهی در هر منطقه نیز از ضرب جمعیت آن منطقه در وزن معادل گیاهی مورد نیاز یک فرد در یک سال برآورد شد. سپس با فرمول­ های مربوط به خودکفایی، محاسبه گردید که تولید موجود، چند درصد از نیاز­های جمعیت مربوطه را تأمین می­ کند. برای محاسبه خودکفایی از مفهومی به ­نام تولید آستانه استفاده شد، محاسبه تولید آستانه به کمک برنامه ­نویسی و کد نویسی شرطی با نرم ­افزار متلب انجام گردید. برای انجام پژوهش، نرم ­افزار­های اکسل، متلب و جی ­آی اس مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج و بحث:
تبیین الگویی بمنظور بررسی حوزه غذایی با توجه به چالش افزایش جمعیت استان تهران و تأمین امنیت غذایی این استان از مهم­ترین دستاور­های تحقیق حاضر بوده است. در پژوهش حاضر که در مقیاس استانی صورت گرفته است، میزان خودکفایی در تأمین سبد غذایی مطلوب برای جمعیت استان تهران ۲۲ درصد و بیشترین و کمترین میزان خودکفایی در تأمین سبد غذایی مطلوب برای جمعیت هر شهرستان به ­ترتیب در شهرستان پیشوا و شهرستان تهران برآورد شده است. میزان نیاز تأمین ­شده یا خودکفایی در تأمین سبد غذایی مطلوب در استان تهران در محصول­ های معادل سبد غذایی مطلوب به ­ترتیب از بیشترین در ذرت علوفه ­ای با ۱۰۰ درصد خودکفایی، سبزی و صیفی ۷۹، میوه ۵۶، کاه جو ۵۳، کاه گندم ۴۵، دانه جو ۱۶، سبوس گندم ۸، دانه گندم ۵، نباتات علوفه­ ای به­ جز ذرت ۴، کنجاله کلزا 0.1، دانه کلزا 0.06 و در حبوبات، شلتوک، ریشه و تفاله خشک و ملاس چغندرقند، دانه ذرت و کنجاله سویا عدم خودکفایی و وابستگی کامل یعنی صفر درصد برآورد شده است.
نتیجه­ گیری:
نتایج این پژوهش بیان داشت که پتانسیل واقعی استان تهران در تأمین سبد غذایی مطلوب برای جمعیت استان تهران ۲۲ درصد است. هرچند بومی­ سازی مزیت ­هایی دارد، به ­نظر می ­رسد با توجه به مساحت کم و جمعیت بیش از ظرفیت استان تهران و مسئله­ های محیط زیستی پیش رو (کمبود آب و فرسایش خاک)، باید مرز­های حوزه غذایی استان تهران گسترده ­تر و شعاع حوزه غذایی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model to analyze foodsheds and self-sufficiency (case study: Tehran province)

نویسندگان [English]

 • Maryam Akbarpoor 1
 • Hadi Veisi 2
 • Abdolmajid Mahdavi Damghani 1
 • Mohammadreza Nazari 1
1 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Localization of the food system has become in line with sustainable agriculture for many reasons including ecological advantages, economic benefits, and social considerations. Yet the question is that to what extent food can be locally produced. To answer this question, the concept of foodshed can be considered. The concept provides a framework for analyzing local food production at any scale. The foodshed is a land that can supply all or parts of a given population's nutritional needs within a given geographical area. So far, no foodshed study has been conducted in Iran, so this study proposed a model to study foodsheds. By taking a sustainable food system into account, the current research examined the concept of foodshed, the status of food production and consumption in Tehran Province, and the capacity of this province to meet its nutritional needs.
Material and methods:
The model was used in Tehran Province using a unit named "plant equivalent" to calculate and compare the amount of food produced in the study area and the nutritional requirement of the province’s population. Production of each crop (based on the plant equivalent unit) in each region was calculated by multiplying the crop cultivation land area in the crop yield. The amount of need for each plant equivalent unit in each region was calculated by multiplying the population of that area in the weight of food that is needed of a person in a year. Then, using self-sufficiency formulas, we estimated how much of the population's needs are being supported by the existing production. To calculate self-sufficiency, a concept known as threshold production was used. Calculation of threshold production was done with Matlab using conditional programming and coding. Excel, Matlab, and GIS were used in this research.
Results and discussion:
One of the most important achievements of the present study was the foodshed assessment of Tehran Province considering its increasing population and providing food security in this province. In the present study, which was carried out on a provincial scale, self-sufficiency in providing the desired food basket for the population of Tehran Province was 22% and the highest and lowest self-sufficiency was estimated in Pishva and Tehran counties, respectively. Self-sufficiency percent in producing crops to provide the desired food basket in Tehran Province was higher in fodder corn (100%) (self-sufficient), vegetables (79%), fruits (56%), barley straw (53%), wheat straw (45%), barley grain (16%), wheat bran (8%), wheat grain (5%), forage crops except corn (4%), rapeseed meal (0/1%), rapeseed (0/06%), respectively. However, in legumes, rice hull, root, pulp, and molasses of sugar beet, corn, and soybean meal self-sufficiency percent was estimated zero percent, meaning non-self-sufficient or total dependence.
Conclusion:
The results of this study indicated that the percentage of foodshed self-sufficiency in providing the desired food basket for the population of Tehran Province was 22%. Although localization has benefits, it seems that considering the small area and the overcapacity population of Tehran Province and the environmental issues (water scarcity and soil erosion), the boundaries of Tehran Province foodshed should be broadened and the foodshed radius must be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumption
 • Economy
 • Food basket
 • Food security
 • Production
 • Sustainable agriculture
 1. - Akbarpoor, M., Mahdavi Damghani, AM., Veisi, H. and Nazari, MR., 2019. Journal of agroecology. 9(2).
 2. - Banks, K., 2011. Central Texas Foodshed Assessment. Sustainable food center Report. USA.
 3. - Bellows, A.C. and Hamm, M.W., 2001. Local autonomy and sustainable development: Testing import substitution in localizing food systems. Agriculture and Human Values. 18(3), 271-284.
 4. - Blum-Evitts, S., 2009. Designing a foodshed assessment model: Guidance for local and regional planners in understanding local farm capacity in comparison to local food needs. Master Thesis. University of Massachusetts, USA.
 5. - Born, B. and Purcell, M., 2006. Avoiding the local trap scale and food systems in planning research. Planning Education and Research. 26(2), 195-207.
 6. - British Columbia Ministry of Agriculture and Lands, 2006. B.C.’s Food Self-Reliance: Can B.C.’s farmers feed our growing population? Available at: https://bcfoodsecuritygateway.ca/resources/b-c-s-food-self-reliance-can-b-c-s-farmers-feed-our-growing-population/. (Retrieved at 12 march 2017).
 7. - Cowell, S.J. and Parkinson, S., 2003. Localization of UK food production: an analysis using land area and energy as indicators. Agriculture, Ecosystems and Environment. 94, 221-236.
 8. - Desjardins, E., Macrae, R. and Schumilas, T., 2010. Linking future population food requirements for health with local production in Waterloo Region, Canada. Agriculture and Human Values. 27, 129-140.
 9. - Forkes, J., 2011. Measuring the Shape and Size of the foodshed. Ph.D. Thesis. University of Toronto, Canada.
 10. - Galzki, J.C., Mulla, D.J. and Peters, C.J., 2015. Mapping the potential of local food capacity in Southeastern Minnesota. Renewable Agriculture and Food Systems. 30, 364-372.
 11. - Gerlach, S.C. and Loring, P.A., 2013. Rebuilding northern foodsheds, sustainable food systems, community well-being, and food security. International Journal of Circumpolar Health. 72, 1.
 12. - Giombolini, K.J., Chambers, K.J., Schlegel, S.A. and Dunne, J.B., 2011. Testing the local reality: does the Willamette Valley growing region produce enough to meet the needs of the local population? A comparison of agriculture production and recommended dietary requirements. Agriculture and Human Values. 28(2), 247-262.
 13. - Gross, J., 2011. Constructing a community food economy. Food and Food Ways. 19(3), 181–200.
 14. - Gussow, J.D. and Clancy, K.L., 1986. Dietary guidelines for sustainability. Nutrition Education. 18(1), 1-5.
 15. - Gussow, J.D., 1999. Dietary guidelines for sustainability: twelve years later. Nutrition Education. 31(4), 194-200.
 16. - Halweil, B., 2002. Home grown: The case for local food in a global market. Worldwatch Institute Press, USA.
 17. - Hein, J.R. and Watts, D., 2010. Local food activity in the Republic of Ireland and Great Britain. Irish Geography. 43(2), 135–147
 18. - Herrin, M. and Gussow, J.D., 1989. Designing a sustainable regional diet. Nutrition Education. 21, 270-275.
 19. - Hinrichs, C.C., 2003. The practice and politics of food system localization. Rural Studies. 19(1), 33-45.
 20. - Hu, G., Wang, L., Arendt, S. and Boeckenstedt, R., 2011. Analyze Sustainable, Localized Food Production System with a Systematic Optimization Model. Hunger and Environmental Nutrition. 2, 1-13.
 21. - Iran Statistics Center, 2015. Provinces General Characteristics by Country Divisions. Available at: https://www.amar.org.ir/ (Retrieved at 20 Jan 2018).
 22. - Iran Statistics Center, 2016. Results of the General Census of Population and Housing. Available at: https://www.amar.org.ir/ (Retrieved at 20 Jan 2018).
 23. - Kloppenburg, J., Hendrickson, J. and Stevenson, G.W., 1996. Coming in to the foodshed. Agriculture and Human Values. 13(3), 33-42.
 24. - Lyson, T.A. and Green, J., 1999. The agricultural market scape: A framework for sustaining agriculture and communities in the Northeast. Sustainable Agriculture. 15(2), 133-150.
 25. - Macraea, R., Gallanta, E., Patela, S., Michalaka, M., Buncha, M. and Schaffnera, S., 2010. Could Toronto provide 10% of its fresh vegetable requirements from within its own boundaries? Matching consumption requirements with growing spaces. Agriculture, Food Systems, and Community Development. 1(2), 105-128.
 26. - Magdoff, F., 2007. Ecological agriculture: Principles, practices, and constraints. Renewable Agriculture and Food Systems. 22(2), 109-117.
 27. - Peters, C., Bills, N., Wilkins, J. and Smith, R.D., 2002. Vegetable consumption, dietary guidelines, and agricultural production, Implications for local food economies. Available at: http://publications.dyson.cornell.edu/research/researchpdf/rb/2002/Cornell_Dyson_rb0207.pdf. (Retrieved at 1 Nov 2017).
 28. - Peters, C., Bills, N., Wilkins, J. and Smith, R.D., 2003. Fruit Consumption, Dietary Guidelines and agricultural Production in New York State, Implications for Local food Economies. Available at: https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/65037. (Retrieved at 1 Nov 2017).
 29. - Peters, C.J., Bills, N.L., Lembo, A.J., Wilkins, J.L. and Fick, G.W., 2009. Mapping potential foodsheds in New York State: A spatial model for evaluating the capacity to localize food production. Renewable Agriculture and Food Systems. 24, 72-84.
 30. - Peters, C.J., Wilkins, J.L. and Fick, G.W., 2007. Testing a complete-diet model for estimating the land resource requirements of food consumption and agricultural carrying capacity: The New York State example. Renewable Agriculture and Food Systems. 22, 145-153.
 31. - Pirog, R.S., Van Pelt, T., Enshayan, K. and Cook, E., 2001. Food, Fuel, and Freeways: An Iowa perspective on how far food travels, fuel usage, and greenhouse gas emissions. Available at: https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=leopold_pubspapers. (Retrieved at 23 Nov 2018).
 32. - Rose, N., Serrano, E., Hosig, K., Haas, C., Reaves, D. and Nickols-Richardson, S.M., 2008. The 100-Mile Diet: A Community Approach to Promote Sustainable Food Systems Impacts Dietary Quality Nick. Hunger & Environmental Nutrition. 3(2-3), 270–285.
 33. - Salehi, F., Abdollahi, Z. and Abdollahi, M., 2013. Favorable food basket, First ed. Enduring thought Publications, Qom, Iran. )Persian).
 34. - Sedlmayr, A., 2008. The flooding of the foodshed: how cheap imports undermine local food systems in rural Portugal’, in VII Coloquio Iberico de Estudios Rurales 1–14. Available at: http://www.sper.pt/actas7cier/PFD/Tema V/5_1.pdf.
 35. - Tehran province Agricultural Organization, 2017. Agricultural Census 2014-2017 by county Report, Iran. (Persian).
 36. - Thompson, E., Harper, A.M. and Kraus, S., 2008. Think globally—eat locally: San Francisco foodshed assessment. Available at: https://4aa2dc132bb150caf1aa-7bb737f4349b47aa42dce777a72d5264.ssl.cf5.rackcdn.com/ThinkGloballyEatLocally-FinalReport8-23-08.pdf. (Retrieved at 20 June 2017).
 37. - Van Bers, C. and Robinson, J.B., 1994. Farming in 2031: A scenario of sustainable agriculture in Canada. Sustainable Agriculture. 4(1), 41-65.
 38. - Zasada, I., Schmutz, U., Wascher, D., Kneafsey, M., Corsi, S., Mazzocchi, C., Monaco, F., Boyce, P., Doernberg, A., Sali, G. and Piorr, A., 2019. Food beyond the city - Analysing foodsheds and self-sufficiency for different food system scenarios in European metropolitan regions. City, Culture and Society. 16, 25-35.