ارزیابی اثرهای محیط زیستی احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی – بادی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مهندسی سیستم های انرژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از را‌ه‌های موثر برای مقابله با آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از فعالیت نیروگاه با سوخت فسیلی است. اگرچه نیروگاه‌های تجدید پذیر جزء منبع­ های انرژی پاک محسوب می‌شوند، ولی بیشتر این نیروگاه‌ها سبب تغییر در اکوسیستم منطقه و بهم خوردن تعادل اکولوژیکی می‌گردند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر­های محیط زیستی بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر شامل بادی و خورشیدی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - زواریان می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از دو روش کاربردی ارزیابی اثرهای محیط زیستی (ماتریس ایرانی و روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع) انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها:
در این تحقیق در ابتدا به معرفی گزینه­ ها، جمع ­آوری اطلاعات پایه منطقه، بررسی عامل­ های مؤثر برتوسعه نیروگاه‌های انرژی خورشیدی و بادی از طریق جستجوی اینترنتی و بازدید میدانی پرداخته شد. بر اساس مطالعات انجام شده در بخش‌هاى شناخت پروژه و ویژگى‌هاى محیط زیست منطقه مورد مطالعه، پتانسیل انواع اثر­های  محیط زیستی ناشى از اجراى پروژه نیروگاه تجدیدپذیر به تفکیک فازساخت و ساز و بهره بردارى بر محیط‌هاى فیزیکى، بیولوژیکى و اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگی با استفاده از روش‌ ماتریس ایرانی و روش  RIAM مورد پیش بینى قرار گرفتند. روش ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی اثر­های سریع به دلیل در نظر گرفتن اثر­های انجام پروژه در هر دو مرحله ساخت و بهره‌برداری بر روى اجزاى محیط زیست از روش‌هاى متداول و کاربردى براى ارزیابى اثر­های محیط زیستی در کشور  ایران بشمار مى‌رود.
نتایج و بحث:
نتایج حاصل از ماتریس لئوپولد ایرانى و روش پاستاکیا نشان می‌دهد در فاز ساختمانی و بهره برداری نیروگاه تجدید پذیر بیشترین پیامدهای مثبت در محیط فیزیکی مربوط به کمیت آب سطحی در محیط اقتصادی – اجـتـماعی و فرهنگی مربوط به اشتغال و درآمد زایی می‌باشد. مهم‌ترین پیامد منفى در محیط فیزیکى مربوط به کیفیت هوا و اقلیم و کیفیت صدا همچنین درمحیط بیولوژیکى مربوط به پوشش حیات وحش و در محیط اقتصادی – اجـتـماعی و فرهنگی مربوط به مناظر و چشم اندازهای طبیعی و توسعه فضای سبز و میراث فرهنگی و آثار باستانی می‌باشد. همچنین بیشترین اثر­های منفی مربوط به فعالیت‌های تولید پساب و پسماند، دفع پسماند، تجهیز کارگاه، خطر­ها و سوانح ، زهکشی و کنترل سیلاب و بیشترین اثر­های مثبت مربوط به تامین نیروی انسانی، تامین انتقال برق و توسعه فضای سبز و تملک زمین­ ها می‌باشد. لازم به بیان می‌باشد که مرحله ساختمانی این گونه طرح‌ها کوتاه مدت بوده و به نوعی هزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و استفاده‌های آتی محسوب می­ گردد. 
نتیجه­ گیری:
براساس نتایج هر دو ماتریس، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی – بادی با توجه به بروز کمترین پیامدهای منفی بر اجزای گوناگون محیط زیست، بعنوان مطلوب ترین گزینه مدیریتی انتخاب شد و بدون بیان راهکار، عملکرد پروژه مورد تایید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental impact assessment of renewable power plants (solar -wind): a case study of Salafchegan special economic zone

نویسندگان [English]

 • Nahid Mohammad Hosseini 1
 • Maryam Robati 1
 • Majid Amidpour 2
1 Department of Environmental Science and Engineering, Natural Resource and Environment Faculty, Islamic Azad University, Research and Science Unit, Tehran, Iran
2 Department of Energy Systems Engineering, Faculty of Mechanics, Khaje Nasir Al-Din Tusi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Utilizing renewable energies is one of the most effective ways to deal with environmental pollution resulting from fossil fuel power plants. Renewable energy sources are considered as clean energy sources, but some of these power plants may change the ecosystem of the region and disturb the ecological balance. The purpose of this research was to evaluate the environmental impacts of renewable energy (solar-wind) in Salafchegan- Zwaryan Special Economic Zone using the Iranian matrix and rapid impact assessment matrix (RIAM).
  Material and methods:
In this research, basic information of the area was collected and factors affecting the development of solar and wind power plants were studied based on the internet search and field observation. According to these studies, the potential environmental impacts of the implementation of renewable power projects on the physical, biological and social, economic and cultural environments were determined. These impacts were separately predicted in construction and operation phases using the Iranian matrix method and the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). The Iranian matrix and RIAM, considering the effects of project implementation in both the construction and operation phases on the environmental components, are applied methods for environmental impact assessment in Iran.
Results and discussion:
The results from the Iranian Leopold and RIAM indicated that in the renewable power plant construction and operation phases, the most important positive consequence in the physical environment was related to surface water quantity and the economic, social and cultural environment associated with employment and salary. The most important negative consequences in the physical environment were related to the weather and sound quality in the biological environment related to wildlife coverage and in the social- economical-cultural environment related to perspectives and antiquities. Also, the most negative impact was related to waste and effluents, wastes disposal, risks, and hazards. Also, the most positive impact was energy supply and consumption, green space, land earning, and human resources. It should be noted that the construction phase of such projects was short and would be considered as a long-term investment for future uses.
Conclusion:
According to the results of both matrices, the construction of solar and wind power plants, regarding the least negative consequences on the various components of the environment, was chosen as the most favorable management option, and without providing a solution, the project performance was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Renewable energy
 • Environmental impact assessment
 • Iranian Leopold Matrix
 • RIAM
 • Wind energy
 • Solar energy
 1. Akkas, O.P. Erten, M.Y. Cam, E. and Inanc, N., 2017. Optimal Site Selection for a Solar Power Plant in the Central Anatolian Region of Turkey. International Journal of Photoenergy. 2017, pp.13
 2. Amigh, L. Jozi,S.A. and Taghavi, L., 2015. Environmental Effects of Constructing a Renewable power station Natural Resources Research Center, Tehran Province, located in the Khojier National Park. Sustainability, Development & Enivironment. 1(4), 35-46. (In Persian with English abstract)
 3. Aqajani, H. Fattahi Moghadam, M. Akbari, H. and Fattahi, R., 2015. Location of wind turbines based on environmental assessment (case study: Khorasan Razavi province). Iranina journal of Energy. 18(1), 85-100. (In Persian with English abstract)
 4. Arefmanesh, Z. and Shahedi, M.R., 2011. Environmental Impact Assessment of the use of solar energy to supply power to the Abarkuh CGS station. In Proceedings 5th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering, 8th -9th November, Tehran, iran. pp.14 (In Persian with English abstract).
 5. Asadi Shirin, G. Gholamalifard, M., 2015. Criteria Conformity and Environmental Impact Assessment in
 6. Qaemshahr Landfill using Leopold Matrix and RIAM. Journal of Research in Environmental Health.1(3),193-206. (In Persian with English abstract)
 7. Daryabeigi Zand, A. Vaezi Heir, A. Hoveidi, H., 2019. Comparative Evaluation of Unmitigated Options for Solid Waste Transfer Stations in North East of Tehran Using Rapid Impact Assessment Matrix and Iranian Leopold Matrix. Environmental Energy and Economic Research. 3(3), 189-202
 8. Heydari, E.A. Alidadi, H. Sarkhosh, M. and Sadeghian, S., 2017. Zaveh cement plant environmental impact assessment using Iranian Leopold Matrix. Journal of Research in Environmental Health. 3(1), 84- 93. (In Persian with English abstract).
 9. Hosseini, S. Alimohammadi, M. Nabizadeh, R. and Dehghani, M.H., 2016. Environmental Impact Assessment of the fuel transmission line to combined cycle power Plant of Chabahar project using Iranian Matrix. Journal of Environmental Health Engineering. 4(1), 20-29. (In Persian with English abstract).
 10. Heydari, E.A. Alidadi, H. Sarkhosh, and M. Sadeghian, S., 2017. Zaveh cement plant environmental impact assessment using Iranian Leopold Matrix. Journal of Research in Environmental Health. 3(1), 84- 93. (In Persian with English abstract).
 11. Josimovic, B. Petric, J. and Milijic, S., 2014. The Use of the Leopold Matrix in Carrying Out the EIA for Wind Farms in Serbia. Energy and Environment Research. 4(1), 43-54
 12. Leopold L. B. Clarke, F.E. Hanshaw, B.B. and Balsley, J.R., 1971. A procedure for Evaluating Environmental Impact. Geological Survey Circular 645, pp.13
 13. Panwara, N.L. Kaushikb, S.C. and Kothari, S., 2011. Role of renewable energy sources in environmental protection: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 15, 1513–1524.
 14. Papapostolou, A. Karakosta, C. and Doukas, H., 2017. Analysis of policy scenarios for achieving renewable energy sources targets: A fuzzy TOPSIS approach. Energy & Environment. 28(1–2), 88–109.
 15. Pastakia, C.M.R. Jensen, A., 1998. The rapid impact assessment matrix (Riam) For EIA. Environ Impact Assesmant Review. 18(5), 461-482.
 16. Satba Org, 2018. The Criteria and Requirements for writing a feasibility study report. Available online at: http://www.satba.gov.ir/
 17. Science for Environment Policy, 2014. Wind & Solar Energy and nature conservation. Future Brief 9 produced for the European Commission DG Environment. European Union.
 18. Sayedi, H. Karbasi, A. Sohrabi, T. and Samadi, R. 2005. Environmental management of power plants. Ministry of Power (SANA). Iran.
 19. Shariat, S.M., 2016. Environmental Impact Assessment. Wetland press. Iran.
 20. Sajjadi, A.L. Aliakbari, Z. Matlabi, M. Biglari, H. and Rasouli, S.S., 2017. Environmental impact assessment of Gonabad municipal waste landfill site using Leopold Matrix. Electronic Physician. 9(2), 3714-3719.
 21. Seyyedan, M.H. and Abdollahi Sarvai, J., 2015. ‌‌Renewables Energy. Global Status Report. France.
 22. SCI Org. 1395. ‌‌Detailed results of the general census of population and housing, Iran. Available online at: http://amar.tavanir.org.ir
 23. Shoili, A.G. Farrokhi, M. Alizadeh, H., 2000. Selection of optimum option for sludge disposal in the Guilan province of Iran using rapid impact assessment matrix (RIAM). Water Resources and Environ Eng. 3(12), 288-97. (In Persian with English abstract)
 24. Tavanir Org. 2014. Electric Power Industry statistics in Iran. Available online at: http://amar.tavanir.org.ir
 25. Tavanir Org.2015. Electric Power Industry statistics in Iran. Available online at: http://amar.tavanir.org.ir
 26. Yari, M., 2016. Investigating the use of renewable energy in different regions of Iran. In Proceedings 3th Third International Conference on Research in Science and Technology.9th July, Berlin.Germany. pp.17 (In Persian with English abstract).
 27. Valizadeh, S. and Shekari, Z., 2015. Evaluation of Iranian Leopold matrix application in the environmental impact assessment (EIA) of solid waste management options in Birjand city. Health and Environmental. 8(2), 249-62. (In Persian with English abstract).