بررسی تاثیر پسماندهای صنعتی گل قرمز و GGBFS بر بتن های سبز مقاومت زیاد

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، کرج، ایران

2 مرکز تحقیقات صنایع معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
ساخت بتن های سبز از منظر سازگاری مناسب آن با محیط زیست و از منظر کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از تولید مصالح مورد استفاده در ساخت بتن از اهمیت ویژه برخوردار است.
مواد و روش ­ها:
در پژوهش حاضر، از گل قرمز و سرباره ذوب آهن به عنوان جایگزین سیمان استفاده شده تا عملکرد آنها را بر مقاومت فشاری بتن های پر مقاومت معمولی و زودرس تحت w/b های مختلف مورد بررسی قرار دهد. با هدف بهینه سازی سه متغیر درصد گل قرمز، درصد سرباره و w/b، آزمایش های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار DX7 طراحی شدند و 18 اختلاط متناظر با این طراحی آزمایش ساخته شد و طی 7، 28 و 56 روز عمل آوری و آزمایش شد.
نتایج و بحث:
با توجه نتایج حاصل از بارگذاری نمونه های بتنی ساخته شده، مقدار بهینه گل قرمز و سرباره درw/b  معادل با 0.3 و 0.375 به ترتیب برابر (15% و 10%) و (7.5% و 20%) تعیین شده است که از نظر مقاومت فشاری، همزمان استاندارد بتن های پرمقاومت معمولی و زودرس را تامین می نماید.
نتیجه ­گیری:
طرح­ های اختلاط بهینه بدست آمده در این تحقیق، توانسته به مقاومتی حدود 90 مگاپاسکال دست یابد. که این مهم، خود نشان از عملکرد خوب گل قرمز و سرباره ذوب آهن به عنوان جایگزین سیمان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of red mud and GGBFS industrial waste on the compression strength of high-performance green concretes

نویسندگان [English]

 • Ravanbakhsh Shirdam 1
 • Amir Shirka 1
 • Sina Hassanoghli 1
 • Nematollah Bakhshi 2
1 Department of Environmental Engineering, Faculty of Environment, Karaj, Iran
2 Mineral Industries Research Center, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The construction of green concrete is of utmost importance, due to its high compatibility with the environment, and also because of the reduction in the environmental side-effects related to the manufacture of materials used in concrete construction.
Material and methods:
The current investigation made use of red mud and ground granulated blast furnace slag (GGBFS) as (supplementary material) to cement, in order to observe their effects on the compressive strength of ordinary and early high strength concretes within various water to binder ratios (w/b). The required tests were designed using DX7 software, meaning to optimize the three variables of red mud percentage, slag percentage, and w/b ratio. Eighteen mixes were produced within 7, 28, and 56 days, according to the test design.
Results and discussion:
The produced concrete specimens demonstrated an optimized red mud and slag amount of (15%, 10%) and (7.5%, 20%), with the w/b equaling 0.3 and 0.375, respectively, keeping pace with the standards of both normal and early high strength concretes, in terms of strength.
Conclusion:
The optimized mixes obtained in the current study were able to achieve a strength of 90 MPa. The above indicates the suitability of red mud and GGBFS as an alternative to cement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Red mud
 • GGBFS
 • HPC
 • Compression strength
 1. Amer Salih, M., 2018. Strength and Durability of High Performance Containing Fly Ash and Micro Silica. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9, (9), September 2018, pp. 104–114. http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9&IType=9
 2. ÇELiK S., 2017. An experimental investigation of utilizing waste Red Mud in soil grouting. KSCE Journal of Civil Engineering. 21 (4), 1191-1200.
 3. Dondi, M, Marsigli, M and Fabbri, B., 1997. Recycling of industrial and urban wastes in brick production: a review. Tile Brick International. 13(3), 218-309.
 4. Ribeiro, D.V., Labrincha, J.A., Morelli, M.R., 2011. Potential Use of Natural Red Mud as Pozzolan for Portland Cement. Materials Research, 14, (1) São Carlos Jan./Mar.
 5. Elahi, A., Basheer, P.A.M., Nanukuttan, S.V. and Khan Q.U.Z., 2010. Mechanical and Durability Properties of High Performance Concretes Containing Supplementary Cementitious Materials, Construction and Building Materials. 24, (3), 292-299.
 6. Gayathri, P. andRajasekhar, K., 2017, Behavior of High Strength Concrete Using Cement Kiln
 7. Dust and Silica Fume. 14, (2), 23-26.
 8. Glasser, FP., 1997, Fundamental aspects of cement solidification and stabilization. Journal of Hazardous Materials; 52(2-3), 151-170.
 9. Khalifa, S., Al-Jabri, Makoto H., Salem, K., Al-Oraimi, Abdullah H. Al-Saidy (2009. Copper slag as sand replacement for high performance concrete, Cement and Concrete Composites. 31 (7), 483–488.
 10. Kumthekar, M.B., Vyas, G.S., Suryawanshi, N.T. and More, M.B., 2007. Techno-Economical Benefit of Metakaolin Over Microsilica in Developing High Performance Concrete. CE&CR, July, 42-50.
 11. Lee, S.S., Song, H.Y., Lee, Y.S. and Lee, K.P., 2011. A Study on the strength and ï‌‚owing properties of the non-cement inorganic composite by using blast furnace slag and red mud. Advance Material Research. 261–263, 491–495.
 12. Lim, N.G., 2004, The study on compressive strength properties of concrete using the air-cooled blast furnace slag high volume powder. J. Arch. Inst. Korea 48 (3) 67–74. https://www.researchgate.net/publication/303444114.
 13. Lim, N.G., 2005, The study on properties of concrete using high-Blaine blast-furnace slag powder. J. Arch. Inst. Korea. 49 (10), 119–129.
 14. Lim, N.G., 2008, A foundational study on properties of high-strength concrete using nanoslag by silica fume replacement. J. Arch. Inst. Korea. 52 (12), 23–29.
 15. Mirza, S.A., 1996, ACI-ASCE Committee 441, High-Strength Concrete Columns (ACI 441R). American Concrete Institute.
 16. Pascoal, C. and Pandolfelli, V.C., 2000, Refractory bauxites: chemical composition, phases and properties - Part I. Cerâmica.. 46, 76-82.
 17. Pan, Z., Cheng, L., Lu, Y. and Yang, N., 2002. Hydration products of alkali-activated slag-red mud cementitious material. Cement Concrete Research 32 (3) 357–362. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(01)00683-4.
 18. Parshwanath, R., Peter, J., Dattatreya, J., Neelamegam, M. and Gopalakrishnan, S., 2003. Improvement in properties of high performance concrete with partial replacement of cement by ground granulated blast furnace slag. IE (I) Journal of the Institution of Engineers. 84, 38-42.
 19. Raupp-Pereira, F., Silva, L., Segades, A.M., Paiva, H. and Labrincha, J.A., 2007. Effects of potable water filtration sludge on the rheological behavior of one-coat plastering mortars. Journal of Materials Processing Technology, 190 (1-3):12-17. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2007.03.120.
 20. Raupp-Pereira, F., Silva, L., Hotza, D., Segades, A.M. and, Labrincha J.A., 2007. Potable water filtration sludge: use as workability-aid in one-coat plastering mortars. Construction and Building Materials. 21(3), 646-653.
 21. Roskill Information Service, 1998. The economics of bauxite & alumina. Roskill Information Services, 4th Edition, 403 pages. DOI: https://books.google.com/books?id=RfncPwAACAAJ&sitesec=buy&source=gbs_atb.
 22. The code nine of the Iranian National Building Regulations, 2013. Design and Implementation of reinforced concrete building, Version 4. http://www.7civil.com.
 23. Vijaya, S.R. and Dhinakaran, G., 2014. Strength and durability characteristics of GGBFS based HPC. Asian J. Appl. Sci. 7 (4), 224–231.
 24. Wu, X., Jiang, W. and Roy, D.M., 1990. Early activation and properties of slag cement”, Cement Concrete Research 20 (6) 961–974. https://doi.org/10.1016/0008-8846(90)90060-B.
 25. Liu, W., Chen, X., Li, W., Yu, Y. and Yan, K., 2014. Environmental Assessment, Management and Utilization of Red Mud in China. Journal of Cleaner Production. 84, 606-610.
 26. Senff, L., Hotza, D. and Labrincha, J.A., 2011. Effect of red mud addition on the rheological behaviour and on hardened state characteristics of cement mortars. Construction and Building Materials. 25,, 163–170.