آزادسازی تجارت ، شوک‌های نفتی و کیفیت محیط زیست: با کاربرد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
در این پژوهش با توجه به نقش محیط‌زیست و تجارت آزاد در دست‌یابی به رشد و توسعه پایدار، اثر آزادسازی تجاری بر کیفیت محیط زیست بررسی شده است. آزادسازی تجاری به‌طور ساده عبارت از حذف (کاهش) موانع تجاری در تجارت بین‌الملل است. از طرف دیگر نفت به‌عنوان یک نهاده تولیدی اثری مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات داشته و بر جریان تجارت اثرگذار خواهد بود و یکی از عوامل موثر بر آلودگی هوا در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت است. از آنجا که نفت در بررسی مسائل مرتبط با محیط زیست، اهمیت دارد. در این مقاله اثر شوک‌های قیمت نفت نیز بر کیفیت محیط‌زیست در نظر گرفته شده است.
مواد و روش‌ها:
برای دست‌یابی به این هدف از روش داده‌های ترکیبی استفاده می‌شود. نمونه مورد بررسی شامل کشورهای صادرکننده و وارد‌کننده نفت است که داده‌های مرتبط با آنها برای سال‌های 2013-1980 جمع‌آوری شده است.
نتایج وبحث:
نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی و آزادسازی تجارت هر دو اثر معنی‌داری بر آلودگی محیط زیست دارند و میزان دی‌اکسید کربن موجود در هوا را کاهش خواهند داد.
نتیجه‌گیری:
کشورها می‌توانند با دست‌یابی به تجارت آزاد علاوه بر توسعه پایدار، کیفیت محیط زیست را بهبود دهند. با توجه به اینکه اکثر شوک‌ها منجر به افزایش قیمت نفت شده است، بنابراین کشورها با کم کردن مصرف آن و جایگزینی انرژی‌های پاک می‌توانند آلودگی محیط زیست را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade liberalization, oil shocks and environmental quality: The case study of oil exporting and importing countries

نویسندگان [English]

 • Seyed Komail Tayebi
 • Fariba Sadat Aghili
 • Leila Allahdadian
Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Given the role of the environment and free trade to achieve sustainable development in recent years, in this study, we survey the effect of trade liberalization on the quality of the environment. In simple words, the removal or reduction of trade barriers in international trade is trade liberalization. On the other hand, oil as a factor has a direct impact on the prices of goods and services and the trade flow, and is one of the factors affecting on air pollution the oil exporting and importing countries. Because oil is important in environment-related issues, this paper studied the effect of oil price shocks on the quality of the environment.
Materials and methods:
To achieve this goal, we used panel data methods and collected data for 1980-2013.
 Results and discussion:
The results show that both trade liberalization and oil shocks have a significant and negative effect on environmental pollution and carbon dioxide levels in the air.
Conclusion:
Countries can achieve the high quality of the environment and sustainable development by trade liberalization. Given that most shocks led to increase oil prices, so countries with low consumption and alternative clean energy can reduce environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil exporting and importing countries
 • Oil shocks
 • Pollution
 • Trade liberalization
 1. Afshari, E., 2011. The role of foreign trade and foreign direct investment as resources for economic growth on environmental quality. Case study: Gulf States and the European unin. MS.c. Thesis. Shahid Ashrafi University, Isfahan, Iran. (In Persian with English abstract)
 2. Antweiler, W., Copeland, B. and Scott Taylor, M., 2001. Is free trade good for the environment?. American Economic Review. 91(4), 877-908.
 3. Azizi, A., 2013. The impact of foreign trade on Iran's environment (case study co2). MS.c. Thesis. Mazandaran University, Mazandaran, Iran. (In Persian with English abstract).
 4. Beladi, H. and Oladi, R., 2011. Does trade liberalization increase global pollution?. Resource and Energy Economics. 33, 172–178.
 5. Bodenstein, M., Erceg, C.J. and Guerrieri, L., 2011. Oil shocks and external adjustment. Journal of International Economics. 83 (2), 168–184.
 6. Cashin, P., Mohaddes, K., Raissi, M. and Raissi, M., 2014. The differential effects of oil demand and supply shocks on the global economy. Energy Economics. 44, 113–134.
 7. Cole M.A. and Elliot, R.J.R., 2003. Determining the trade-environment composition effect: the role of capital, labor and environmental regulations. Journal of Environmental Economics and Management . 46 (3), 363–383.
 8. Copeland, B. R. and Taylor, S. T., 2004. Trade, growth and the environment. Journal of Economic Literature. 42(1), 7-71.
 9. Dehghani, S., 2011. The effect of international trade on the environment in oil economies. MS.c. Thesis. Tabriz University, Tabriz, Iran. (In Persian with English abstract)
 10. Erdogan, A. E., 2014. Bilateral trade and the environment: a general equilibrium model based on good for the environment?. American Economic Review. 91(4), 877-908.
 11. Frankel, J.A. and Rose, A.K., 2005. Is trade good or bad for the environment? Sorting out the causality. Review of Economics and Statistics. 87, 85–91.
 12. Holinger, K., 2008. Trade liberalization and the environment: a study of NAFTA's impact in El Paso, Texas and Juarez, Mexico, Virginia. Polytechnic Institute and State University. 1-79.
 13. Kilian, L., Rebucci, A. and Spatafora, N., 2009. Oil shocks and external balances, Journal of International Economics. 77, 181–194.
 14. Grossman G.M. and Krueger, A.B., 1993. Environmental impacts of a North American free trade agreement, in: P. Garber (Ed.), The Mexico–US Free Trade Agreement. MIT Press, Cambridge, MA.
 15. Korhonen, I. and Ledyaeva, S., 2010. Trade linkages and macroeconomic effects of the price of oil. Energy Economics. 32, 848–856.
 16. Le, T. and Chang, Y., 2013. Oil price shocks and trade imbalances. Energy Economics. 36 ,78–96.
 17. Lotfalipour, M., Falahi, M.A. and Pourmoghadam, H., 2014. The effect of economic growth, trade and financial development on the quality of environment in Iran (during the period of 2011-2012). Economic growth and development research. 15(4), 61-76. (In Persian with English abstract)
 18. Managi, S., Hibiki, A. and Tsurumi, T., 2009. Does trade openness improve environmental quality?. Journal of Environmental Economics and Management. 58, 346–363.
 19. McAusland, C. and Millimet, D.L., 2013. Do national borders matter?. Intranational trade, international New Trade theory and the environment. Journal of Environmental Economics and Management. 65(3), 411-437.
 20. Purahmad, A. and heidary, R., 2016. The Study of environmental pollution in countries of the Islamic world, Quarterly journal of political research in the world of Islam. 6(1), 143-170. (In Persian with English abstract).
 21. Salem, B. and Yosefpour, N., 2012. The effects of trade liberalization in developing. Monthly Economic Review and Policy Issues. (1), 93-104. (In Persian with English abstract).
 22. Unespour, S., 2011. Effect of foreign trade patterns (trade between industry and in-industry) on environmental quality: Case of Iran and business partners. MS.c. Thesis. Isfahan University, Isfahan, Iran. (In Persian with English abstract).
 23. Yarbrough, B.V. and Yarbrough R.M., 2006. The world economy: trade and finance. 7th Edition, USA: Thamson South-Western Ltd.