نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

ایران، تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، صندوق پستی: 336-14115 کدپستی:

چکیده

به‌منظور بررسی توانایی عصاره‌ ‌آبی پوسته ارقام برنج ایرانی بر کنترل جوانه­زنی و رشد گیاهچه‌های سوروف، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار و در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق که در سال 1389 در گروه زراعت دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد، تأثیر عصاره‌ پوسته‌ 20 رقم برنج در 4 غلظت (شاهد، 5،10 و 15 درصد) بر جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه‌های علف‌ هرز سوروف، مورد آزمایش قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که تعدادی از ارقام برنج تأثیر  تحریک‌کننده و برخی دیگر اثر بازدارنده بر رشد علف هرز سوروف دارند. رقم خزر بیش‌ترین  بازدارندگی را بر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه و وزن خشک ساقه‌چه نشان داد. هم‌چنین ارقام اصلاح شده نسبت به ارقام بومی دارای خاصیت بازدارندگی بالاتری بودند، در حالی که ارقام بومی نقش مهمی در تحریک جوانه‌زنی دانه‌ سوروف ایفا کردند. نتایج تحقیقات گلخانه­ای نشان داد که رقم خزر باعث کاهش معنی‌دار درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه و وزن خشک کل علف هرز سوروف (01/0P≤) گردید. رقم ندا بالاترین نقش کنترل‌کنندگی بر طول ساقه‌چه را نشان داد. این مطالعه نشان داد که ارقام مختلف تأثیرات متفاوتی را در بازدارندگی بر فاکتورهای رشدی سوروف داشته، که از این خصوصیت می‌توان به‌عنوان یک علف‌کش طبیعی استفاده نمود. هم‌چنین افزایش غلظت عصاره سبب افزایش تأثیر بازدارندگی و تحریک­کنندگی ارقام مختلف برنج بر علف هرز سوروف گردید.

کلیدواژه‌ها

Torres A, Olive R M, Castella D, Cross p. First world congress on allelopathy.A science of the future. University of Candiz; 1996. p.278.

Rastgar M A. Weed and their control method. Third edition. Tehran uni pub.; 2005. [In Persian]

Golisz A, Sugano M, Fujii Y. Microarray expression profiling of Arabidopsis thaliana L. in response to allelochemicals identified in buckwheat. Journal of Experimental Botany; 2008. 10: 168-173.

Hassan S M, Aidy I R, Bastawisi A O. Allelopathic potential of rice against majogypt. Weed Science Society. Washington, USA. 1995. p.78.

Chung. I M, Ahn J K, Yun S J. Identification of allelopathic compounds from rice straw and their biological activity. Journal of Plant Science; 2001. 81: 815-819.

Chung I M, Kim K, Ahm J K, Lee B, Kim S O, Hahn S J. Comparison of allelopathic potential of Rice leaves, straw and Hall Extracts on Barnyard grass. Agronomy Journal; 2003. 95: 1063-1040.

Seyyednejad S M, Koochak H, Najafabade F P, Kolahi M. Allelopathic effect of aquatic hull extract of rice (Oryza sativa L.) on growth of Silybum marianum and Echinochloa crus-galli. African Journal of Agricultural Research; 2010. 5: 2222-2226.

Khajeh hosseini M, Orooji K, Avarseji Z. Evaluation of some seed dormancy breaking methods on twenty weeds species. The 3rd Iranian Weed Science Congress. 2010. p.167.

Ahn J K, Change I M. Allelopathic potential of rice hull germination and seedling rowthof barnyardgrass. Ronomyjournad; 2000. 92: 1162-1167.

Heidarzade A, Pirdashti H, Esmaeili M A, Matine A A. Evaluating inhibitory potential of rice cultivars (Oryza sativa L.) root exudates on characteristics of Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) weed. Electronic Journal of Crop Production; 2010. 2(3):177-192. [In Persian]

Esmaeili M, Heidarzade A, Pirdashti H, Esmaeili, F. Inhibitory activity of pure allelochemicals on Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli L) seed and seedling parameters. International Journal of Agriculture and Crop Sciences; 2012. 4: 274-279.

Kim KU, Shin D H. Rice allelopathy research in Korea. Weed Science; 1996. 10(3)221-226.

Salam M A, Morokuma M, Teruya T, Suenaga K, Kato-Noguchi H. Isolation and identification of a potent allelopathic substance in Bangladesh rice. Plant Growth Regulatur; 2009. 58: 137-140.

Asghari j, Moosavi y. Allelopathic effects of the cultivars of rice on barnyard grass seed and weed seed yellow nutsedge. Plant Diseases Conference; 2002. 3: 133 to 143. [In Persian]

Xuan T D, Hong N H, Khan T D, Fiji T, Tawata S, Fukuta M. Utilization of plant allelopathy for biological control of weeds and plant pathogens in rice. 13Th Australian Agronomy Conferences; 2006. p221.

Olofsdotter M, Navare D. Allelopatic rice for Echinochloacruss –galli control .2nd International Weed Control Congress.Denmark; 1996. p:1175-1181.

Kim S Y, Madrid S T, Park S, Yang J, Olofsdotter M. Evaluation of rice allelopathy in hydroponics. Weed Research; 2004. 45:74-79.