روشی نوین برای مکانیابی محل دفن زباله های جامد شهری بر پایه نقشه های طبقه بندی اراضی وGIS

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای خاکشناسی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استاد گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج

4 استاد گروه خاکشناسی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

انتخاب مکان مناسب خاکچال زبالههای جامد شهری از چالش های
مهم زیستمحیطی میباشد، زیرا برای انتخاب مکانی بهینه، معیارهای
زیادی باید در نظر گرفته شوند. هدف از این پژوهش، ارائه روشی کمی
به منظور سادهسازی، کاهش تعداد معیارهای لازم برای مکان یابی
خاکچالها و امکان چندکاربری کردن نقشههای خاکشناسی بود. بدین
منظور پس از بسط روش پیشنهادی، این روش برای انتخاب مکان
مناسب دفن زبالههای جامد شهر مرودشت به کار گرفته شد و نتایج
حاصله با روشهای رایج زیست محیطی مقایسه گردید . نخست،
معیارهای لازم برای مکانیابی خاکچال شامل چهار معیار بولین و
هشت معیار عامل، منحصراً از نقشههای طبقهبندی اراضی منطقه مورد
مطالعه استخراج شد. سپس معیارهای ارزیابی با روش درجه بندی،
استاندارد و وزنهای مناسب به هر یک از آنها اختصاص یافت. آنگاه با
تجمیع ورودیهای وزندار شده، نقشه تناسب اراضی منطقه برای
خاکچال در دامنه صفر تا یک بدست آمد و به پنج کلاس تناسب
تفکیک شد. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش زیست محیطی
نشان داد که اراضی با بیشترین تناسب برای مکان خاکچال از نظر
موقعیت و مساحت تقریباً در هر دو روش یکسان است. با این تفاوت
که در روش پیشنهادی تعداد معیارهای ورودی کمتر، روش وزندهی
سادهتر و ساخت بانک اطلاعات پایه برای مکان یابی آسان تر است .
افزون بر این، نتایج حاصل از نقشه طبقه بندی ار اضی توان تولید
خاکها را نیز لحاظ میکند. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی از
دقت مناسبی برخوردار بوده و میتواند به عنوان روشی نوین برای
مکانیابی خاکچالها به کار رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Landfill Siting Method Based on Land Classification Maps and GIS

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Eskandari 1
  • Mehdi Homaee 2
  • Shahla Mahmodi 3
  • Ebrahim Pazira 4
1 PhD Student, Department of Soil Science, Science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Soil Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Tehran University, Karaj, Iran
4 Professor, Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Municipal solid waste (MSW) landfill site selection is an important task in waste management, because the optimal siting must consider numbers of evaluation criteria. The objective of this study was to propose a new quantitative method for reducing the number of evaluation criteria inputs for landfill siting, simplifying the siting process and reducing the time needed as well as enhancing the multi-applicability of available soil maps. Consequently, after presenting the proposed method, it was applied to select a suitable landfill site for Marvdasht city and was compared to the common environmental siting method afterwards. At the first step, the necessary criteria for landfill siting including four constraint and eight factor criteria was specifically obtained from land classification map of the study area. In the next step, the criteria were standardized by rating approach and were then weighted. Thereafter, by using simple additive weighting method, the suitability map for landfill siting was obtained in a 0-1 domain and divided into five suitability classes. Comparing the results of the proposed method with the common environmental siting approach indicated that the best suitable lands for landfill siting based on both methods are located almost in the same region. Despite the fact that the numbers of evaluation criteria in the proposed method were less than the traditional methods, the weighting method was much easier and constructing the database for landfill siting was more convincing. Further, the results obtained from land classification map can well consider the productivity of soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Land Classification Map
  • Landfill Siting
  • Municipal Solid Waste