نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

انتخاب مکان مناسب خاکچال زبالههای جامد شهری از چالش های
مهم زیستمحیطی میباشد، زیرا برای انتخاب مکانی بهینه، معیارهای
زیادی باید در نظر گرفته شوند. هدف از این پژوهش، ارائه روشی کمی
به منظور سادهسازی، کاهش تعداد معیارهای لازم برای مکان یابی
خاکچالها و امکان چندکاربری کردن نقشههای خاکشناسی بود. بدین
منظور پس از بسط روش پیشنهادی، این روش برای انتخاب مکان
مناسب دفن زبالههای جامد شهر مرودشت به کار گرفته شد و نتایج
حاصله با روشهای رایج زیست محیطی مقایسه گردید . نخست،
معیارهای لازم برای مکانیابی خاکچال شامل چهار معیار بولین و
هشت معیار عامل، منحصراً از نقشههای طبقهبندی اراضی منطقه مورد
مطالعه استخراج شد. سپس معیارهای ارزیابی با روش درجه بندی،
استاندارد و وزنهای مناسب به هر یک از آنها اختصاص یافت. آنگاه با
تجمیع ورودیهای وزندار شده، نقشه تناسب اراضی منطقه برای
خاکچال در دامنه صفر تا یک بدست آمد و به پنج کلاس تناسب
تفکیک شد. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روش زیست محیطی
نشان داد که اراضی با بیشترین تناسب برای مکان خاکچال از نظر
موقعیت و مساحت تقریباً در هر دو روش یکسان است. با این تفاوت
که در روش پیشنهادی تعداد معیارهای ورودی کمتر، روش وزندهی
سادهتر و ساخت بانک اطلاعات پایه برای مکان یابی آسان تر است .
افزون بر این، نتایج حاصل از نقشه طبقه بندی ار اضی توان تولید
خاکها را نیز لحاظ میکند. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی از
دقت مناسبی برخوردار بوده و میتواند به عنوان روشی نوین برای
مکانیابی خاکچالها به کار رود

کلیدواژه‌ها